Paslėpti atleidimo būdai

Tai neetiški darbdavio naudojami metodai siekiant atsikratyti darbutojais.

Kaip atpažinti ir ką daryti?

Darbe, kuriam galbūt atidvėte nemažai metų, kažkas ėmė keistis, ir ten nebesijaučiate taip gerai, kai iki šiol. Gal pasiketė savininkai, vadovai, investitoriai, gal pakito įmonės produktai ar paslaugos. Gal atsirado jaunų naujų darbuotojų, sutinkančių dirbti už mažiau. Visa tai yra faktoriai, jų yra ir daugiau, kurie lemia darbdavio elgesį. Darbdavys irgi turi savo interesų, dažnai piniginių, ir siekia taupyti kaštus ir efektyvinti darbą. Ne visada jo naudojamos priemonės sutampa su moraliniu ar darbo kodeksu.

Toliau skaityti „Paslėpti atleidimo būdai”

Nuo 2024 m sausio 1 d. įsiteisėjantys svarbiausi įstatymų pakeitimai, susiję su darbiniu gyvenimu.

Ką turi žinoti darbdaviai ir darbuotojai?

Kokia įstatymų pakeitimų praktinė reikšmė darbdaviams ir kokia darbuotojams?

Nuorodas į pačius pakeitimus ir įstatymų tekstus norvegų kalba rasite paspaudę aktualius jums teiginius. Norvegišką įstatymo tekstą rasite šio straipsnio nuorodose.

Toliau skaityti „Nuo 2024 m sausio 1 d. įsiteisėjantys svarbiausi įstatymų pakeitimai, susiję su darbiniu gyvenimu.”

Patikslinta, kas yra samdomasis darbuotojas (no. arbeidstaker)

Įstatyme patikslinta ši sąvoka. Įstatymo tekstas tapo aiškesnis ir leis geriau nustatyti, kas juridiniu požiūriu yra samdomasis darbuotojas (no. arbeidstaker). Darbo santykiai gali būti:

  • Darbdavys (arbeidsgiver) – samdomas drbuotojas (arbeidstaker), kai pasirašoma įdarbinimo sutartis (no. arbeidsavtale) arba
  • Užsakovas (no. oppdragsgiver) – užsakymo vykdytojas/ atlikėjas (no. oppdragstaker), kai pasirašoma užsakymo sutartis (no. oppdragsbekreftelse).
  • Įstatymo pakeiimai pabrėžia skirtumus tarp šių skirtingų santykių, kuriais nustatoma t.p. skirtinga santykių dalyvių atsakomybė bei teisės.
  • Įstatymo pakeitimu stiprinamos samdomojo darbuotojo (no. arbeidstaker) teisės.

Pastaraisiais metais paplito darbo santykiai, kai sunku nustatyti kas yra darbdavys. Darbinės užduotis gaunamos per skaitmenines platfomas (pvz. užsakymai prekių ar keleivių vežiojimas per bolt, uber, foodora programėles). Taip užsakymus gaunantys dabuotojai dažnai neturi įdarbinimo sutarties. Tada teisiškai jie gali būti traktuojami kaip paslaugos tiekėjai, užsakymo vykdytojai (no. oppdragstaker) o ne samdomi darbuotojai, ir praranda samdomojo darbuotojo teises.

Iš principo, darbo kodeksas galioja tik santykiams tarp samdomojo darbuotojo ir darbdavio, bet negalioja tarp užsakovo ir užduoties atlikėjo. Tokiu atveju užduoties atlikėjas (no. oppdragstaker) lieka už viską (pvz. darbo saugumą, darbo priemones, mokesčių mokėjimą) atsakingas pats ir nebetenka samdomojo darbuotojo teisių, ko dažnai ir pats nesupranta. Tai gali paaiškėti tik po kurio laiko galbūt įvykus patikrinimui, nelaimei ir kt.  Dabar įstatymo tekstas pakeistas ir samdomojo darbuotojo (no.arbeidstaker) apibrėžimas patikslintas: samdomasis darbuotojas apibrėžiamas kaip „asmuo, kuris atlieka darbą kitam ir yra jam pavaldus“. Taip pat pabrėžiama, kad samdomasis darbuotojas yra tas, kuris

• jei reikia, suteikia asmeninę darbo jėgą

• jei jam vadovauja ir kontroliuoja darbdavys

Jei darbo santykiai yra tokie, kaip aukščiau aprašyta, tai reiškia, kad asmuo turi samdomojo darbuotojo statusą. Visgi toks juridinis traktavimas vis tiek priklausys nuo  pilno aplinkybių vertinimo.

Pagal įstatymo pakeitimą užsakovai (no. oppdragsgiver), privalės išaiškinti asmeniui, kuriam duodama užduotis, kad jis nėra įdarbinamas kaip samdomasis darbuotojas (no. arbeidstaker), o yra užsakymo vykdytojas (no. oppdragstaker).

Iškilus reikalui nustatyti  darbuotojo statusą tai bus svarbu, t.y. jei užsakovas neinformavo atliekančio darbą asmens apie tai, ir atliekantis darbą asmuo nesupranta, kokiu pobūdžiu jis įdarbinimas, tokius įdarbinimos santykius bus galima traktuoti kaip darbdavio (no. arbeidsgiver) ir samdomojo darbuotojo (no. arbeidstaker) santykiais su visomis iš to plaukinačiomis atsakomybėmis ir teisėmis darbdaviui ir darbuotojui.

Daugiau apie tai norvegų kalba.

AML § 1-8 pakeitimas, įstatymo tekstas.

Nebelieka galimybės gauti leidimą naudotis nepripažinta  žmonių pakėlimo įranga

Darbuotojų pakėlimas turi būti atliekamas naudojant tam tikslui pripžinta įrangą. Iki šiol Norvegijos darbo inspekcija laikėsi praktikos patenkinti prašymus atleisti nuo kėlimo su nepatvirtinta įranga, jei ji skirta darbo operacijoms, kurios yra įmonių kasdienės veiklos dalis. Nuo naujųjų metų ši praktika bus nutraukta.

Darbo įranga, kuri nėra skirta žmonėms kelti, gali būti naudojama tik išimtiniais atvejais tam tikromis sąlygomis arba avariniais atvejais. Nuo naujųjų metų norminiame tekste nurodyta, kad išskirtinis kėlimas žmonių pakėlimas su nepripažinta tam tikslui įranga gali būti atliekamas tik tuo atveju, jei „kėlimas kelia mažai pavojų, yra trumpalaikio pobūdžio ir taikomas nesudėtingoms užduotims“.

Daugiau informacijos

Nuoroda į įstatymo pakeitimą. Keičiamas Darbų atlikimo reglamento  (no. forskrift om utførelse av arbeidet) § 18-8.

Teisė į pastovų darbą – po trijų metų su terminuotomis darbo sutarimis.

Nuo 2024 m. Sausio 1 d. teisę būti įdarbinti su pastovia (no. fast) darbo sutartimi turi visi, nepertraukiamai laikinai (su terminuotomis sutartimis) dirbantys įmonėje ilgiau nei trejus metus.

Anksčiau reikėdavo trejų arba ketverių metų darbo su laikinomis sutartimis įmonėje,  ir laikas (3 arba 4 metai) priklausė nuo to, koks buvo laikino įdarbinimo pagrindas.

Įsiteisėjus pakeitimui, laikino įdarbinimo pagrindas neturi reikšmės ir darbuotojas įgyja teisę tapti nuolatiniu darbuotoju, laikinai išdirbęs trejus metus.

DK §14-9 pakeitimas, nuoroda į įstatymą.

Daugiau apie darbo sutartis.

Ar gali darbdavys keisti darbo sutartį.

Daugiau apie tai, kaip gauti pastovią darbo sutartį.

Sustiprinta nuostata dėl seksulainio priekabiavimo darbe

Nuo 2024 m. sausio 1 dienos Darbo kodekse nuoroda dėl priekabiavimo (no. trakassering) pildoma ir bus nurodyta, kad tai taikoma ir seksualiniam priekabiavimui (no. seksuell trakassering).

Tai patikslina šį DK straispnį ir tikėtina padės įmonėse skirti daugiau dėmesio prevencijai  prieš seksualinį priekabiavimą darbo vietoje.

Daugiau apie psichosocialinį klimatą darbe.

Daugiau apie konfliktus.

Daugiau apie kultūrinius skirtumus.

Daugiau informacijos norvegų kalba apie įstatymų pakeitimus.

Nuoroda į įstatymo pakeitimą.

Įvedama privaloma įdarbinimo agentūrų (no. Bemanningbyrå) pripažinimo tvarka (no. Godkjenningsordning)

2024 m. Sausio 1 d.įsigalioja nauja personalo nuomos (įdarbinimo) įmonių pripažinimo tvarka (godkjenningsordning). Anksčiau galiojo tik reikalavimas registruoti įias įmones registre.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. visos personalo įdarbinimo įmonės, pernuomojančios darbo jėgą Norvegijoje, turi teikti prašymą Norvegijos darbo inspkecijai kad būtų pripažintos. Tai gaunama iš Norvegijos darbo inspekcijos. Tik pripažintos įdarbinimo įmonės, gali samdyti darbuotojus legaliai.

„Darbo jėgos nuomos (įdarbinimo) įmonių įmonių reglamentas“ (no. forskrift om bemanningsforetak) keičiamas į  „Darbo jėgos nuomos (įdarbinimo) įmonių administracinio pripažinomo reglamentu“ (no. forskrift om offentlig godkjenning av bemanningsforetak).

Daugiau informacijos ir nuoroda į pripažinimo paraiškos anketą, t.p. darbo inspekcijos vebinaras kaip ją teikti.

Įstatymo pakeitimo tekstas.

Griežtesni kalbos reikalavimai dirbant stybose

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Statybų pramonėje – nauji kalbų įgūdžių reikalavimai ir informavimo prievolė. Generalinio rangovo reglamento (no. byggherreforskrift § 19) pakeitimu reikalaujama, kad visa rašytinė dokumentacija, naudojama atliekant darbus ar su tai susijusi, turi būti ta kalba, kurią darbuotojai supranta.

Kad nebūtų bendravimo kliūčių ir tai nekeltų pavojaus saugai, statybų darbuotojams turetų būti sudaryta galimybė suprasti pateikiamą informaciją. Pavyzdžiui bent tokiu būdu, kad bent vienas darbo komandos narys moka anglų ar norvegų kalbą, taip pat tą kalbą, kurią moka visi kiti darbo komandos nariai.

Daugiau informacijos norvegų kalba.

Nauji reikalavimai viešosioms sutartims (no. offenlige kontrakter)

Užsakant statybines paslaugus viešosioms įstaigoms (valstybiniai užsakymai) reikalaujama paslaugų tiekimo sutartis, įpareigojančias tiekėjus ir subrangovus suteikti darbuotojams tam tikrą atlyginimą ir darbo sąlygas. Nauji pakeitimai įpareigoja į viešasias sutartis įtraukti sąlygas dėl:

  • OTP (privalomojo darbdavio pensijų kaupimo)
  • HMS kortelės
  • Kalbos įgūdžių ir infomavimo prievolės

Pakeitimas. Algos ir darbo sąlygos viešosiose sutartyse reglamento § 5 

Priemonė užsakovams, kuri padės geriau suvokti reikalavimus.

Išplėsta derybų prievolė (no drøftingsplikt)

Prievolė derėtis dėl užduočių vykdytojų, paslaugų tiekėjų ir paslaugų pirkimo iš kitų įmonių išplėsta, jei tai turi įtakos įdarbinimui.

Anksčiau darbdavys turi aptarti šiuos ir kitus klausimu, turinčius įtaką darbuotojams, pvz. dėl darbo ne visą darbo dieną, laikino įdarbinimo rarbo jėgos numos ir kt. su profsąjungos atstovu ne rečiau kaip kartą per metus.

Ši pareiga išplėsta, ir derybos gali vyki tada, kai to reikalauja viena iš šalių – profsąjungos atstovas ar darbdavys.

Įstatymų pakeitimo tekstas.