Užsienio lietuvio reikalavimai valdžiai

Lietuvis siekia oraus gyvenimo, tai yra jo prigimtinė teisė, ir ją užtikrinti turi konstitucija ir valdžia. Lietuvio protesto forma prieš valdžią – neiti balsuoti ir nerinkti nieko į valdžią, nes:

  • nėra iš ko rinkti,
  • vis tiek bus išrinkti patys blogiausi ir kvailiausi,
  • valdžia yra blogis.

Todėl lietuvis renkasi balsavimą kojomis, t.y emigraciją. Nes kitur yra tvarka, gerbiamas žmogus ir su juo skaitomasi, o Lietuvoje dar ilgai to teks laukti, nes niekas nieko nedaro. Gėris yra taip arti, nuo gėrio lietuvį skiria tik keliasdešimt eurų ir kelių valandų skrydis „Ryanair“ linijomis. Jei lietuvis priverstas emigruot, tai kalta yra valdžia, nes nesudaro sąlygų gyventi Lietuvoje oriai. Dėl to lietuvis, išvykęs į užsienį yra ypatingas, o emigracija – tai jo protestas prieš valdžią ir visokias negeroves. Emigravęs lietuvis savo pinigais išlaiko visą Lietuvą, todėl Lietuva privalo su juo skaitytis.

Užsienyje emigrantą irgi turi gerbti. Jo orumas privalo būti saugomas ir ten, tai jo neginčijama teisė ir jis turi savęs vertus reikalavimus.

Šalyje, į kurią jis emigruoja, visi privalo žinoti apie Lietuvą ir lietuvius, domėtis naujai atvažiavusio asmenybe ir šeima, išmanyti ir gerbti jo tautos tradicijas, mokėti Lietuvos istoriją. Turi girti cepelinus, „Švyturio“ alų, žinoti kas yra Marčiulionis ir Sabonis. Lietuvis mirtinai įsižeis, jei Lietuva bus supainiota su Latvija arba baltoji mišrainė pavadinta rusiškom salotom.

Visi turi jį, naujai atvykusį vertinti ir integruoti, elgtis su juo ir jo šeima mandagiai ir pagarbiai.

Turi iškart duoti jam gerą ir garbingą darbą.

Turi kantriai klausytis jo nerišlaus vapėjimo anglų arba laužyta vietine kalba arba bandyti išmokti lietuvių kalbą arba privalo duoti vertėją.

Jis nori, kad aplinkiniai – kur jis gyvena ar dirba – būtų tik balti, tik vietiniai (jokiu būdu ne imigrantai) ir tik turtingi.

Aplink geriau tegul nebūna jokių juodžių, musulmonų, siauraakių ar kitokių čiurkų ir babajų, nes jie lietuvį nervina. Taip pat kad nebūtų jokių lenkų, rusų ir kitų rytų europiečių, nes tie yra atsilikėliai.

Geriausia kad nebūtų ir kitų lietuvių, nes lietuvis lietuviui yra vilkas, sudaro konkurenciją ir pavydi.

Emigrantas – vienintelis dar likęs Lietuvos gėris ir turtas, todėl juo turi ypatingai rūpintis ir Lietuva. Emigravusiam lietuviui turi būti įsteigta speciali ministerija jo reikalams tvarkyti.

Lietuvos valdžia užsienio lietuviui turi sudaryti tinkamas sąlygas užsienyje. Lietuvos ambasada užsienyje turi dirbti išimtinai tik lietuvių labui ir nuolat domėtis jo gyvenimu. Tik atvykusį į užsienį lietuvį apgaubti šiluma ir rūpesčiu, neleisti jo skriausti, parūpinti jam darbą, gyvenamąja vietą, išversti visokius dokumentus ir suteikti bet kokią jo trokštamą pagalbą. Jei kažkas atsitiko, pavyzdžiui kažkas kažko nesumokėjo ar apgavo – tuoj keliauja skundas, ir ambasada privalo viską sutvarkyti. O kam kitam ta ambasada reikalinga?! Už ką jiems ten pinigus moka?

Pakliuvusį (žinoma – nekaltai) į užsienio kalėjimą emigrantą Lietuvos ambasada privalo iš ten išvaduoti. Privalo nedelsiant skelbti ultimatumus tos šalies valdžiai, jei nekaltas lietuvis tuoj pat nepaleidžiamas ir jam nesumokama kompensacija už moralinę žalą.

Jei užsienio valdžia lietuvį (žinoma, nekaltą) nori kaip nors nubausti, pvz. bauda – Lietuvos ambasada turi įrodyti jo nekaltumą. Jei lietuvis nesumokėjo muitų ar mokesčių – reiškia nežinojo, nes niekas jam nepasakė. Jei lietuvis muša savo vaikus – tai tokios lietuviškos tradicijos: kaipgi kitaip išauklėsi žmogų? Jei lupa žmoną, vairuoja girtas – irgi lietuviškos kultūros dalis. Užsienio valdžia privalo gerbti Lietuvos kultūrą. Už kultūrinius skirtumus jokių nuobaudų taikyti negalima. Apskritai užsienio valdžia turi nelįsti į lietuvio privatų gyvenimą, o juo labiau – į šeimą. Neturi teisės.

Lietuva privalo lietuviams užsienyje organizuoti jo mokymą ir supažindinimą su užsienietiškais įstatymais, rūpintis jo integravimu į užsienį ir rūpintis jo, emigravusiojo, nenutautėjimu.

Lietuva turi rūpintis, kad lietuvis nepamirštų lietuvių kalbos, remti lietuviškas mokyklėles ir rengti lietuviškas vakarones – viskas, aišku, nemokamai. Jei norite patriotų – turite tam skirti pinigų.

Lietuva taip pat turi užsienio lietuvį dažnai rodyti per TV kaip sėkmingai gyvenančio tautiečio pavyzdį, klausinėti kaip gi jam čia pasisekė taip oriai prasigyventi užsienyje ir klausti jo nuomonės ir patarimų: Kodėl išvažiavote? Ar dar grįšite? Kaip mums geriau tvarkytis Lietuvoje? Kaip reikėtų Lietuvai pasitaisyti, kad kad emigrantai būtų privilioti atgal?

Lietuvos valdžia privalo užsienio lietuvį atleisti nuo visų mokesčių Lietuvai, bet leisti jam Lietuvoje nemokamai gydytis.

Be to užsienio lietuviui turi būti leidžiama įgyti kiek tik nori užsienio pilietybių, neatimant lietuviškos pilietybės.

Jei šie reikalavimai nebus įvykdyti, lietuvis užsienyje nutautės ir nutrauks ryšius su Lietuva ir tai bus visiems baisus nuostolis. Bet taip jums ir reikia, žinokitės ten…