Visos valymo įmonės Norvegjoje turi gauti pripažinimą iš Norvegijos darbo inspekcijos (no. godkjenning)

Eiga tokia:

  • Registruojate įmonę, gaunate organizacijos numerį
  • Registruojate įmonę privalomuose registruose (daugiau informacijos spraipsnyje)
  • Siunčiate paraišką dėl pripažinimo Norvegijos darbo inspkecijai
  • Gaunate laišką iš Norvegijos darbo inspkecijos, kad jau galite užsakyti HMS korteles darbuotojams
  • Užsakote HMS korteles
  • Gaunate pripažinimą iš darbo inspekcijos
  • Įmonė įrašoma į pripažintų valymo įmonių registrą
  • Kasmet turite siųsti informaciją Norvegijos darbo inspekcijai, kad įmonė atitinka visus reikalavimus būti pripažinta.

Tokį pripažinimą turi turėti visos valymo įmonės, t.p. ir individuali įmonė, kurios savininkas atlieka valymo paslaugas, ir darbo jėgą nuomojančios įmonės (no. bemanningsforetak).

Išimtis: Įmonės, neteikiančios valymo paslaugų, tačiau turinčios įdarbintą valymo paslaugas atliekantį darbuotoją, neprivalo gauti pripažinimo (pvz. banke dirbantis valymo darbuotojas, kurio darbo sutartis yra su banku).

Darbo inspekcija administruoja valymo paslaugų įmonių, gavusių pripažinimą, registrą Renholdsregisteret (arbeidstilsynet.no)

Paraiška pripažinimui gauti

Ją pildote čia   Altinn – Søknad om godkjenning av renholdsvirksomhet norvegų ar anglų kalba.

Neturinti darbuotojų individuali įmonė šiunčia tik prašymą, be papildomų dokumentų. Įmonė privalo būti registruota įmonių registre su įmonės registracijos kodu. 

Turinti darbuotojus įmonė privalo prie paraiškos pridėti šiuos dokumentus:

Įmonė privalo būti registruota pagal visus reikalavimus šiuose registruose:

T.p. įmonės turi registruotis, jei tai aktualu, Mokesčių tarnybos administruojamą Užduočių ir darbo santykių registe (OAR) Rapportere i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) – Skatteetaten, tai taikoma laikinai dirbantiems užsieniečiams (mokesčių administravimo įstatymas § 7-6).

Jei įmonės kategorija yra įdarbinimo įmonė, nuomojanti darbuotojus valymo darbams, ji privalo būti registruota darbo inspekcijos administruojamame darbo jėgos nuomos įmonių registre Godkjente bemanningsforetak (arbeidstilsynet.no)

Jei pripažinimo reikalavimai keičiami, įmonė privalo irgi atitikti naujai įvestus reikalavimus. Darbo inspekcija gali reikalauti dokumentų ar įmonės tvarka atitinka naujus reikalavimus.

HMS-kortelė, administruojama Norvegijos darbo inspekcijos

Visos įmonės, siūlančios valymo paslaugas, privalo savo darbuotojams parūpinti HMS korteles HMS-kort bestillingsløsning (hmskort.no). Valymo paslaugas teikiančios įmonės, kurios pateikė prašymą dėl pripažinimo, gaus žinutę iš darbo inspkecijos, kad jau gali užsakyti HMS korteles.

Užsakyti HMS koretelę čia HMS-kort bestillingsløsning (hmskort.no). Įmonė Evry Card Servise AS turi Norvegijos darbo inspkecijos įgaliojimą išduoti šias korteles.

Kiek trunka paraiškos nagrinėjimas

Nuo 1–8 savaičių po to, kai įmonė atsiuntė visus reikiamus dokumentus. Jei ko nors trūksta, įmonė gauna laišką iš darbo inspkecijos per tam tikrą terminą pataisyti paraišką ar atsiųsti  papildomą informaciją / dokumentus.

Neatitinkančios reikalavimų įmonių paraiškos bus atmestos. Tokios įmonės praras teisę siūlyti valymo paslaugas, o pirkti valymo paslaugas iš tokių įmonių taip pat draudžiama.

Įmonės, kurios jau gali užsakyti HMS kortelę, pripažinimą gaus iškart po to, kai užsakys korteles. Kai įmonė gaus pripažinimą, jis bus registruojama pripažintų įmonių registre, įmonės statusas bus „pripažinta su darbuotojais” arba „pripažinta be darbuotojų”.

Kasmetinis atsiskaitymas

Visos pripžintos privalo siųsti informaciją Norvegijos darbo inspkecijai, kuria patvirtina, jog įmonė atitinka visus reikalavimus būti pripažinta. Daugiau informacijos čia Altinn – Årlig melding for godkjent renholdsvirksomhet, Altinn – Årlig melding for godkjent renholdsvirksomhet

Įmonės, neatsiuntusios šios informacijos, gali praprasti pripažinimą.

Jei įmonė neatitinka reikalavimų, Norvegijos darbo inspkecija gali atšaukti pripažinimą.

Taip pat, darbo inspekcijos patikrinimo metu nustačius poįstatyminio akto dėl pripažinimo pažeidimus baudžiama taip ir finansinėmis nuobaudomis pagal darbo kodekso skyrius 18 og 19.

Nuoroda į taisykles Forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. (arbeidstilsynet.no)